Ambitieus werken aan goed onderwijs

Ambitieus werken aan goed onderwijs

Ambities

Ambitieus werken aan goed onderwijs

“Wij willen een goede school zijn die tegemoetkomt aan de behoeften van alle kinderen”, vertelt Tamara Fahner enthousiast. Tamara is Intern Begeleider (IB’er) op de Da Costa in Elspeet. “Om aan die behoeften te voldoen hebben we onze ambities beschreven vanuit vier kernwoorden. Ons prachtige nieuwe gebouw is helemaal ingericht om onze ambities te realiseren!”

Van visie naar ambities

“We werden als team nauw betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe school. Om daarin de juiste keuzes te maken hebben we uitgebreid nagedacht over waar wij voor staan. Wat willen we bereiken met ons onderwijs en hoe draagt het gebouw daaraan bij? Dit hebben we beschreven in onze visie. Uit onze visie hebben we vier kernwoorden gehaald; identiteit, eigenaarschap, samenwerken en veiligheid. Deze kernwoorden zijn de basis voor onze ambities, die we beschrijven in ambitiekaarten. We formuleren heldere doelen en werken daar planmatig aan. We zorgen dat de doelen meetbaar en haalbaar zijn.”

Image

“In ons prachtige gebouw kunnen we onze ambities echt waarmaken.”

Image

Nieuw gebouw

Tamara vindt het nieuwe gebouw fantastisch: “In de groepen wordt lesgegeven op drie niveaus. Dat betekent dat de groepsleerkracht bezig kan zijn met een instructie aan een groepje leerlingen terwijl andere leerlingen zelfstandig of in tweetallen aan het werk zijn. Daar hebben we de leerwerkpleinen voor ingericht. De klaslokalen zijn heel erg open met veel glas en grenzen aan de leerwerkpleinen. Leerlingen hebben zo, onder het toeziend oog van de leerkracht, de regie over hun eigen ontwikkeling. Dat is ook meteen een ambitie die we verder ontwikkelen met behulp van onze ambitiekaarten.”

Een bloemenketting voor uitgestelde aandacht

“We noemen dat eigenaarschap; de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces. We leren de leerlingen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het nieuwe gebouw. De ambitiekaarten zijn beschreven per bouw.” Tamara vertelt verder: “Zelfstandig werken is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van eigenaarschap. De leerkracht stimuleert deze zelfstandigheid bij de kleuters door met een bloemenketting kenbaar te maken wanneer ze beschikbaar is en wanneer niet. Deze werkwijze wordt verder uitgebreid in de middenbouw, waarbij leerlingen zelf met een blokje kunnen aangeven of ze hulp nodig hebben of er zelf uitkomen. In de bovenbouw hebben leerlingen de regie over hun eigen aanpak en werkplek.”

Image
Image
Image

Eigen taken bepalen en plannen

Tamara: “Deze opbouw zie je ook bij het omgaan met taken. Voor de kleuters hangen doelen zichtbaar in de klas, bijvoorbeeld voor taal of rekenen. De leerlingen kiezen zelf op een kiesbord in welke hoek of aan welke opdracht ze willen werken. In de middenbouw bepaalt eerst de groepsleerkracht nog aan welke ochtendtaak de leerlingen werken. In hogere groepen bepalen de leerlingen op sommige ochtenden al hun eigen taken en in groep 7/8 houden de leerlingen hun eigen planning bij. De leerlingen worden uitgebreid begeleid door de leerkracht tijdens individuele coachgesprekken.”

Identiteit, samenwerken en veiligheid

“Onze identiteit is de basis voor al ons handelen. De kernwoorden samenwerken en veiligheid krijgen ook dagelijks aandacht. We werken deze ambities verder uit in ambitiekaarten. Uiteindelijk willen we dat de kinderen onze school verlaten als zelfstandige individuen, die goed kunnen samenwerken, klaar zijn voor de maatschappij en inzicht hebben in hun eigen mogelijkheden en interesses. Daarmee zijn we heel goed op weg!”