Ons onderwijs ondersteunt
kinderen in hun mogelijkheden

Ons onderwijs ondersteunt
kinderen in hun mogelijkheden

Zorg en begeleiding

Ons onderwijs ondersteunt kinderen in hun mogelijkheden

“Iedere leerling moet zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en ontplooien”, vertelt Tamara Fahner, Intern Begeleider (IB’er). Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie rondom zorg en begeleiding. “Dat begint bij het herkennen en erkennen van de onderwijsbehoefte. De groepsleerkrachten zijn daarbij van groot belang. Het helpt dat ik alle kinderen zelf ken.”
Image

“We willen het beste onderwijs bieden zo dicht mogelijk bij huis.”

Een goed begin is het halve werk

"Het is belangrijk dat we kinderen vanaf het allereerste contact goed in beeld hebben. Dat begint al bij de aanmelding. Kinderen zitten dan vaak nog op de peuterspeelzaal. Er vindt altijd een warme overdracht plaats. Er is uitgebreid contact is met de peuterspeelzaal om de leerling te bespreken. Zo kunnen we bij de start op school al de juiste ondersteuning bieden. Alles is erop gericht om kinderen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te bieden. Eventuele extra ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de school.”

Leerlingen volgen

Om de onderwijsbehoefte goed in de gaten te houden, maakt de school gebruik van allerlei hulpmiddelen om leerlingen te volgen. Een van die hulpmiddelen is Leeruniek. “De halfjaarlijkse analyse is een onderdeel van cyclisch werken. Wij gebruiken daarvoor de READ-cyclus van Leeruniek. De Resultaten dienen als vertrekpunt en vertellen ons wat het huidige niveau van de leerling is. Bij de Evaluatie kijken we wat de groei is geweest en hoe de leerling daar is gekomen. Hierdoor begrijpen we beter welke Aanpassingen er nodig zijn in de vervolgaanpak. Zo bepalen we wat we met deze leerlingen de komende periode gaan Doen.” Naast Leeruniek maakt Tamara ook gebruik van onder andere een leerlingvolgsysteem, een observatiemethode voor sociaal emotionele ontwikkeling, een dyslexie-protocol en de werkwijze ‘Handelingsgericht werken’.

Image

Handelingsgericht werken

“Wat een kind nodig heeft in de komende periode staat centraal. We houden daarbij rekening met de ouders, de groep, de leerkracht en de school. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet alleen gekeken naar de problemen die het ervaart, maar juist naar de mogelijkheden en welke ondersteuning nodig is om deze te ontwikkelen.” Tamara benadrukt het belang van samenwerking tussen kind, ouders en school: “Samen met de ouders worden afspraken gemaakt over de ondersteuning door de school en de rol van de ouders daarbij. Dit gebeurt in goed overleg.”

Partners

“Er wordt ook extra ondersteuning geboden voor leerlingen die verrijking nodig hebben. Deze ondersteuning kan in de klas geboden worden, maar ook in onze plusklas. Een leerling kan tenslotte ook doorverwezen worden naar onze Triade-groepen voor meer- en hoogbegaafden in Nunspeet.” Tamara licht toe dat er meer partners betrokken zijn bij de school: “Om de school te ondersteunen maken we ook gebruik van de schoolbegeleidingsdienst van Centraal Nederland, ondersteuning van Kentalis voor TOS-kinderen (Taalontwikkelingsstoornis), het spreekuur van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezondheid) en andere partners.”

Image

Contact met ouders

Tamara: “Aan het begin en aan het eind van het schooljaar vinden de ouder-kindgesprekken plaats. Bij de kleuters is dat een gesprek tussen de groepsleerkracht en de ouders, in de bovenbouw nemen de kinderen zelf ook deel aan het gesprek. De leerlingen stellen in die gesprekken dan ook doelen voor de periode erna. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee en komen de ouders op rapportgesprek. Bij extra ondersteuning vinden vaker gesprekken plaats, waar ik dan ook vaak bij betrokken ben. Ouders ervaren bij ons dat de drempel laag is en dat is precies wat we willen voor de ontplooiing van de kinderen!”